10 January 2019

JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup dijela nekretnine oznake k.č. 601/4 k.o. Pirovac

Na temelju Odluke o objavi javnog natječaja za davanje u zakup dijela nekretnine oznake k.č. br. 601/4 k.o. Pirovac (KLASA: 940-01/19-01/01, URBROJ: 2182/11-03-19-1, od 4. siječnja 2019. godine), Povjerenstvo za provedbu natječaja Općine Pirovac objavljuje 

JAVNI NATJEČAJ 
za davanje u zakup dijela nekretnine oznake k.č. 601/4 k.o. Pirovac

I. PREDMET NATJEČAJA

Predmet ovoga natječaja je davanje u zakup dijela nekretnine oznake k.č. br. 601/4, zk. ul. 3014 k.o. Pirovac u Pirovcu, vlasništva Općine Pirovac, u sezonama 2019., 2020., 2021. i 2022. godine.
Opisana nekretnina se daje u zakup prema sljedećim uvjetima:
– dio nekretnine površine 160,00 m2,
– namjena: ugostiteljska djelatnost - postavljanje kioska s pripadajućom terasom,
– početni iznos zakupnine za sezonu: 17.000,00 kuna.

II. JAMSTVO ZA PONUDU

Ponuditelj je dužan na ime jamstva za ponudu uplatiti iznos od 2.000,00 kuna. Prilikom potpisivanja ugovora jamčevina će biti priznata u cijenu zakupa za sezonu 2019. godine.
Jamčevina se uplaćuje u korist računa Općine Pirovac, IBAN: HR7824840081858100002, model: HR68, poziv na broj: 7722–OIB.
Ukoliko ponuditelj ne uspije u natječaju, jamčevina će se vratiti u roku od 15 dana od dana okončanja postupka natječaja.
Ukoliko ponuditelj koji uspije u natječaju, naknadno odustane od sklapanja ugovora, nema pravo na povrat jamčevine.

III. DOSTAVLJANJE PONUDA

Ponude se dostavljaju u pisanom obliku u zatvorenim omotnicama na adresu: OPĆINA PIROVAC, Zagrebačka 23, 22213 Pirovac – Povjerenstvo za provedbu natječaja, s naznakom „NE OTVARAJ – Natječaj za zakup nekretnine 2019. – 2022.".
Rok za podnošenje ponuda je 8 dana od dana objave natječaja bez obzira na način dostave. Ponude koje budu nepotpune, predane ili pristignu poštom nakon gore navedenog roka, neće se razmatrati.

IV. UVJET NATJEČAJA

Pisana ponuda mora sadržavati:
1. puni naziv ponuditelja (naziv odnosno ime i prezime, adresu, kontakt podatke),
2. dokaz o registraciji za obavljanje predmetne djelatnosti (izvod iz poslovnog, sudskog,
strukovnog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra),
3. iznos ponuđene natječajne cijene za 1 (jednu) sezonu – najmanje u visini početne cijene,
4. dokaz o uplati jamčevine.

V. IZBOR PONUDA

Kriterij za odabir najpovoljnije ponude je najviša ponuđena cijena za 1 (jednu) sezonu, uz uvjet da ponuda sadržava sve elemente pod točkom IV. ovoga natječaja.
VI. OSTALE NAPOMENE

Svi ponuditelji bit će pisanim putem obaviješteni o rezultatima natječaja u roku od 15 dana od dana otvaranja ponuda.
Po dobivanju obavijesti o izboru najpovoljnijeg ponuditelja, ponuditelj je dužan najkasnije u roku od 15 dana pristupiti sklapanju ugovora o zakupu nekretnine. U protivnom, smatra se da je isti odustao, a dodijeljena lokacija, bez prethodne obavijesti, dodijelit će se drugom ponuditelju.
Za slučaj eventualnog odustajanja od zakupa nekretnine u narednim sezonama zakupa, ponuditelj je obvezan najkasnije do 31. ožujka naredne godine podnijeti pisani zahtjev općinskoj upravi o raskidu ugovora.
Naknada za zakup nekretnine za svaku sezonu plaća se unaprijed, najkasnije do 1. lipnja za svaku narednu sezonu zakupa.
Povjerenstvo zadržava pravo da bez obrazloženja prihvati ili odbije pojedinu ponudu ili poništi ovaj natječaj u cijelosti i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema odbijenim ponuditeljima.

KLASA: 940-01/19-01/01
URBROJ: 2182/11-03-19-2
Pirovac, 4. siječnja 2019.

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA
OPĆINE PIROVAC

PREDSJEDNIK
Ante Čubrić, dipl. oec., v. r.

Objavljeno u dnevnom listu – „SLOBODNA DALMACIJA",
Regionalne stranice Šibenik, od 10. 01. 2019. godine.

 

Back to top