12 December 2018

Proračun Općine Pirovac za 2019. godinu planiran u iznosu od 19.276.500,00 kuna!

Usvojenim prijedlogom Proračuna Općine Pirovac za 2019. godinu na današnjoj 13. sjednici Općinskog vijeća Općine Pirovac ukupni prihodi planirani su u iznosu od 19.276.500,00 kuna. 

Predviđeno ostvarenje raspoloživih sredstava iz 2018. godine (višak prihoda) iznosi 110.000,00 kuna. Prilikom planiranja prihoda uzeta je u obzir realizacija prethodnog razdoblja kao i makroekonomski pokazatelji za naredno razdoblje. Najznačajniji prihod Proračuna čine porezni prihodi, sa udjelom od 32% od ukupno planiranih prihoda.

Očekivani priljev proračunskih sredstava od pomoći iz drugih proračuna iznosi 8.692.000,00 kuna odnosno 45% od ukupnih prihoda Proračuna za 2019. godinu, a iste se planiraju realizirati kako slijedi: 

- tekuće pomoći iz županijskog proračuna iznose 25.000,00 kuna (sredstva za ogrjev), 
- kapitalna pomoć iz županijskog proračuna iznosi 150.000,00 kuna (sufinanciranje nabave pontona – valobranskog elementa), 
- kapitalne pomoći iz Državnog proračuna iznose 835.000,00 kuna (sufinanciranje izgradnje javne rasvjete, financiranje izvođenja konzervatorsko-restauratorskih radova na otlaru i oltarnoj slici u crkvi Sv.
- Jurja te izrade projektne dokumentacije uređenja kino dvorane odnosno izrade prostorno planskih dokumenata), 
- kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa proračunskih sredstava iz EU fondova za unapređenje usluga predškolskog odgoja (projekt „Plan za sretan dan“) te zapošljavanja žena za pružanje pomoći starijim i nemoćnim osobama (projekt „Zaželi“) iznose 1.082.000,00 kuna odnosno temeljem prijave na natječaj u okviru mjere 7 «Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima» iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020., kapitalna pomoć za izgradnju novog objekta dječjeg vrtića iznosi 6.600.000,00 kuna.

Uslijed daljnje provedbe ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada i tijekom 2019. godine očekuje se značajan prihod i po osnovi komunalnog doprinosa.

Prijedlogom Proračuna ukupni rashodi i izdaci Općine Pirovac za 2019. godinu iznose 19.386.500,00 kuna. Planiranje Proračuna za narednu proračunsku godinu je temeljeno na gospodarskim i društvenim specifičnostima Općine Pirovac.

Prioritet financiranja se bazira na provedbi projekata društvene infrastrukture i to izgradnje dječjeg vrtića i uređenja zgrade općinske uprave.

Posebni dio Proračuna sadrži rashode raspoređene po programima, (aktivnostima, tekućim i kapitalnim projektima), izvorima financiranja kao i funkcijskoj klasifikaciji, a sve sukladno Pravilniku o proračunskim klasifikacijama («Narodne novine», broj 26/10. i 120/13.). Rashodi su obrazloženi po programima tako da je omogućen uvid u svaku pojedinu proračunsku stavku.

Rashodi za zaposlene planirani su u ukupnom iznosu od 1.540.000,00 kuna, a obuhvaćaju bruto plaće djelatnika, doprinose na plaću kao i materijalna prava djelatnika. Materijalni rashodi iznose 5.134.250,00 kuna, a odnose se na rashode materijala i usluga koji su neophodni za funkcioniranje i obavljanje redovne djelatnosti iz djelokruga općinske uprave. Održavanje postojeće komunalne i društvene infrastrukture planirano je sukladno ostvarenju prethodnog razdoblja.

Financijski rashodi planirani su u ukupnom iznosu od 49.500,00 kuna, a odnose na usluge banaka i financijske institucije za platni promet te na kamate za primljeni dugoročni kunski kredit. Također, sukladno dugoročnom kreditnom zaduženju planirani su izdaci za otplatu glavnice kredita u iznosu od 260.000,00 kuna. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane su u ukupnom iznosu od 325.000,00 kuna, a odnose se na isplate sredstava korisnicima programa socijalnih potreba, zatim za sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola, sufinanciranje nabave udžbenika za osnovnoškolsko obrazovanje te stipendiranje studenata.

Rashodi za tekuće donacije su planirani u iznosu od 959.750,00 kuna, a odnose se na donacije koje će se isplaćivati za potrebe rada i djelovanja DVD-a Pirovac i Dječjeg vrtića „Mendula“ te na tekuće donacije udrugama građana temeljem provedenog Javnog poziva za predlaganje programa javnih potreba u područjima sporta, kulture i društvenih djelatnosti udruga građana Općine Pirovac za 2019. godinu.

Svi korisnici tekućih donacija su evidentirani u Posebnom dijelu Proračuna. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine u ukupnom iznosu od 358.000,00 kuna odnose se na ulaganja u izradu projektnih dokumentacija. Nadalje, rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su u ukupnom iznosu od 10.530.000,00 kuna, a obuhvaćaju kapitalna ulaganja u komunalnu i društvenu infrastrukturu na području Općine Pirovac.

„Jednoglasno je usvojen najviši proračun dosad naše općine kojim ćemo nastaviti razvoj i investicije, a zadržana su i sva dosadašnja socijalna prava i različite potpore. Vjerujem da ćemo kao i dosad značajne kapitalne investicije i druge projekte financirati iz EU fondova i izvora ministarstava, a ne bilo kakvim povećanjem poreza ili nameta za naše građane koja u idućoj godini nisu predviđena po bilo kakvoj osnovi. Najviše se svi skupa veselimo investiciji od cca. 7,3 milijuna kuna u novi dječji vrtić sa jaslicama za kojeg se nadamo da ćemo osigurati i značajna EU sredstva.“, rekao je načelnik Ivan Gulam.

Back to top