Print this page
30 November 2018

OBAVIJEST o provedbi postupka imenovanja sudaca porotnika

Obavještavaju se svi zainteresirani žitelji Općine Pirovac da se mogu prijaviti za kandidata za imenovanje sudaca porotnika, kako slijedi: 

- sudac porotnik u Općinskom sudu u Šibeniku. 

Zainteresirani se mogu prijaviti u općinskoj upravi, svaki radni dan u vremenu od 8 – 10,30 i 11 – 14 sati, zaključno do 10. siječnja 2019. godine. 

Za suca porotnika može biti imenovan punoljetni hrvatski državljanin dostojan obnašanja dužnosti suca porotnika. Sudac porotnik ne bi smio biti član političke stranke, niti se baviti političkom djelatnošću. 

Sukladno članku 119. stavku 1. Zakona o sudovima («Narodne novine», broj 28/13., 33/15., 82/15., 82/16. i 67/18.), suce porotnike predlaže Općinsko vijeće, a imenuje ih Županijska skupština Šibensko-kninske županije.

KLASA: 119-01/18-01/02
URBROJ: 2182/11-03-18-2
Pirovac, 27. studenoga 2018.

OPĆINA PIROVAC 

OPĆINSKI NAČELNIK
Ivan Gulam
, bacc. oec., v. r.