30 October 2018

Lista kandidata za dodjelu stipendija

Na temelju članka 10. Pravilnika o dodjeli stipendija Općine Pirovac («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 13/14.), Povjerenstvo za dodjelu stipendija Općine Pirovac utvrđuje 

LISTU KANDIDATA 
za dodjelu stipendija Općine Pirovac 

I.

Utvrđuje se lista kandidata za dodjelu stipendija Općine Pirovac za akademsku godinu 2018./19., kako slijedi:

  Ostvareni bodovi
1. Iva Troskot, Kašić 18, Kašić – Pirovac, OIB: 78108811470, 49,
2. Ines Kukrić, Splitska 8, Pirovac, OIB: 11608240232, 44,
3. Mihaela Grigić, Ruđera Boškovića 11, Pirovac, OIB: 71070470493, 43,
4. Ivana Vukman, I. G. Kovačića 2, Pirovac, OIB: 20832146854, 38,
5. Filip Gulam, Put sv. Ante 32 A, Pirovac, OIB: 73941881678,  36,
6. Kristina Gulam, Kralja Zvonimira 20, Pirovac, OIB: 00829512631,  36,
7. Toni Rančić, Trg Domovinskog rata 6, Pirovac, OIB: 59992537570, 34,
8. Leonora Gal, Kralja Krešimira IV 16, Pirovac, OIB: 08979373200,  34,
9. Antonia Čubrić, Put sv. Ante 29, Pirovac, OIB: 7051155550029,  30,
10. Robert Garofulić, Obala Rtine 9, Pirovac, OIB: 39964260543, 29,
----------------------------------------------------------------------------------- --------------------
11. Manuela Erak, Urem Kapetana 14, Pirovac, OIB: 32399343461, 26.

 

II.

Pravo na dodjelu stipendije ostvaruju kandidati iz točke I. ove liste, od rednog broja 1. do rednog broja 10.

III. 

Kandidati:

- Emanuel Gal, Kralja Krešimira IV 16, Pirovac, OIB: 32678823242,
- Marijan Grigić, Ruđera Boškovića 11, Pirovac, OIB: 62446850325,
ne ostvaruju pravo na dodjelu stipendije s obzirom da su članovi njihovih domaćinstava (sestre) ostvarile pravo na dodjelu stipendije.

IV.

Ova lista kandidata će se objaviti na oglasnoj ploči i internetskim stranicama Općine Pirovac.

KLASA: 602-01/18-01/02
URBROJ: 2182/11-03-18-15
Pirovac, 26. listopada 2018.

POVJERENSTVO ZA DODJELU STIPENDIJA
OPĆINE PIROVAC 

PREDSJEDNIK
Ante Čubrić, dipl. oec., v. r.

 

 

 

Back to top