06 September 2018

Državna revizija izdala bezuvjetno mišljenje o poslovanju Općine Pirovac

Na temelju odredaba članaka 12. i 14. Zakona o Državnom uredu za reviziju (Narodne novine 80/11), obavljena je financijska revizija Općine Pirovac (dalje u tekstu: Općina) za 2017.
Predmet revizije bili su godišnji financijski izvještaji, i to: lzvještaj o prihodima rashodima, primicima i izdacima, Bilanca, lzvještaj o promjenama u vrijednosti obujmu imovine i obveza, lzvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji, lzvještaj o obvezama te Bilješke uz financijske izvještaje. 

Osim godišnjih financijskih izvještaja, predmet revizije bila je i usklađenost poslovanja Općine sa zakonima, drugim propisima i unutarnjim aktima koji imaju značajan utjecaj na poslovanje. Revizijom usklađenosti poslovanja obuhvaćena su sljedeća područja: djelokrug i unutarnje ustrojstvo, planiranje i izvršenje proračuna, prihodi, rashodi, imovina, obveze i javna nabava. 

Revizija je planirana i obavljena s ciljem izražavanja mišljenja jesu li financijski izvještaji u svim značajnim odrednicama sastavljeni u skladu s primjenjivim okvirom financijskog izvještavanja, a poslovanje usklađeno sa zakonima, drugim propisima i unutarnjim aktima. 

O financijskim izvještajima i usklađenosti poslovanja izražena su bezuvjetna mišljenja.

Revizija je obavljena na način i prema postupcima utvrđenim Okvirom revizijskih standarda Međunarodne organizacije vrhovnih revizijskih institucija (INTOSAI) (Narodne novine 132/14) i Kodeksom profesionalne etike državnih revizora. 

BEZUVJETNO MIŠLJENJE O FINANCIJSKIM IZVJEŠTAJIMA 

Prema mišljenju Državnog ureda za reviziju, financijski izvještaji Općine za 2017. sastavljeni su u svim značajnim odrednicama u skladu s odredbama Zakona o proračunu. 

Osnova za izražavanje bezuvjetnog mišljenja o financijskim izvještajima:  

Mišljenje o financijskim izvještajima izraženo je u skladu s ISSAI 200 Temeljna načela financijske revizije i pripadajućim revizijskim smjernicama. 
Za izražavanje mišljenja pribavljeni su dostatni i primjereni revizijski dokazi. Provjerom financijskih izvještaja u odnosu na kriterije za izražavanje mišljenja nisu utvrđene značajnije nepravilnosti. 

 

Back to top