05 April 2018

JAVNI POZIV nositeljima prava na nekretninama o provođenju postupka evidentiranja nerazvrstanih cesta u k.o. Pirovac – naselje Pirovac (faza II.)

Na temelju članaka 131., 132. i 133. Zakona o cestama («Narodne novine», broj 84/11., 22/13., 54/13., 148/13. i 92/14.) i Objašnjenja Središnjeg ureda Državne geodetske uprave (KLASA: 932-01/12-02/182, URBROJ: 541-03-1-12-28, od 24. listopada 2012. godine), Općina Pirovac objavljuje

JAVNI POZIV
nositeljima prava na nekretninama o provođenju postupka evidentiranja
nerazvrstanih cesta u k.o. Pirovac – naselje Pirovac (faza II.)

I. Ovim pozivom obavještavaju se nositelji prava na nekretninama koje graniče sa zemljištima na kojima su izvedene ceste o provođenju postupka evidentiranja nerazvrstanih cesta u k.o. Pirovac – naselje Pirovac, u zemljišne knjige.

II. Popis cesta u postupku evidentiranja:

Ulica Petra Draganića Vrančića, Obala hrvatske mornarice,
Ulica svetog Jurja, Donja ulica,
Trg Rudina, Gornja ulica,
Sridnja ulica, Stara riva,
Ulica Dvorići, Ulica gospe Karmelske i
Ulica Vrata sela.  


III. Snimku izvedenog stanja i geodetski elaborat izvedenog stanja navedenih nerazvrstanih cesta izradit će društvo GEODEZIJA d.o.o. za katastarsko-geodetske poslove, Šibenik, Kralja Zvonimira 42, OIB: 03698722831, pod vodstvom ovlaštenog inženjera geodezije Božidar Čulav, mag.ing.geod. (broj ovlaštenja: Geo 174).

IV. Općina Pirovac započet će s obilježavanjem granica zemljišta na kojima su izgrađene nerazvrstane ceste uz pomoć ovlaštenog inženjera geodezije, koji se brine da lomne točke granica cesta budu ispravno stabilizirane i obilježene.

V. Nositelji prava na nekretninama mogu izvršiti uvid u geodetske elaborate izvedenog stanja nerazvrstanih cesta te zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja dana 16. 04. 2018. godine (ponedjeljak), u vremenu od 9 – 13 sati u prostorijama Općine Pirovac, I. kat, na adresi: Zagrebačka 23, 22 213 Pirovac.

KLASA: 932-12/18-01/01
URBROJ: 2182/11-03-18-1
Pirovac, 26. ožujka 2018.

OPĆINA PIROVAC

Objava:
SLOBODNA DALMACIJA – Regionalne stranice Šibenik,
od 04. 04. 2018. godine.

Back to top