08 March 2018

JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup javnih površina za postavljanje pokretnih naprava

Temeljem članka 7. Odluke o davanju na korištenje javnih površina («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 16/09.) i Odluke o provođenju javnog natječaja za davanje u zakup javnih površina za postavljanje pokretnih naprava - bankomata (Klasa: 363-01/18-01/08, Urbroj: 2182/11-03-18-1, od 16. veljače 2018. godine), Povjerenstvo za provedbu natječaja objavljuje

JAVNI NATJEČAJ
za davanje u zakup javnih površina za postavljanje pokretnih naprava

I. PREDMET JAVNOG NATJEČAJA

Predmet ovoga natječaja je davanje u zakup javnih površina u naselju Pirovac za postavljanje pokretnih naprava – bankomata (ATM uređaja), čija pojedinačna tlocrtna površina nije veća od 2,50 m2. U zakup se daju 2 (dvije) lokacije na rok od 2 godine, prema sljedećim uvjetima:
a) bankomat 1.
– lokacija 1.1 Trg Domovinskog rata,
– početna cijena iznosi 2.500,00 kn mjesečno.

b) bankomat 2.
– lokacija 1.2 Trg Domovinskog rata,
– početna cijena iznosi 2.500,00 kn mjesečno.

II. UVJETI NATJEČAJA

Pisana ponuda mora sadržavati:
1. puni naziv ponuditelja (naziv odnosno ime i prezime, adresu, kontakt podatke),
2. dokaz o registraciji za obavljanje djelatnosti (izvod iz poslovnog, sudskog/
trgovačkog, strukovnog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra),
3. iznos ponuđene cijene zakupnine (najmanje u visini početne cijene),
4. dokaz o uplati jamčevine u propisanom iznosu.

III. JAMSTVO ZA PONUDU

Ponuditelj je dužan na ime jamstva za ponudu uplatiti iznos od 1.500,00 kuna.
Jamčevina se uplaćuje u korist računa proračuna Općine Pirovac, IBAN: HR7824840081858100002, model: HR68, poziv na broj: 5738–OIB.
Prilikom sklapanja ugovora jamčevina će biti priznata u cijenu zakupa.
Ukoliko ponuditelju bude dodijeljena lokacija na javnoj površini, a on u propisanom roku ne pristupi sklapanju ugovora, jamčevina mu neće biti vraćena.
Ukoliko ponuditelju ne bude dodijeljena lokacija na javnoj površini, iznos jamčevine bit će mu vraćen u cijelosti u roku od 15 dana od dana zaprimanja obavijesti o istom.

IV. DOSTAVLJANJE PONUDA

Pisane ponude za natječaj podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu: OPĆINA PIROVAC – Povjerenstvo za provedbu natječaja, Zagrebačka 23, 22213 Pirovac, s naznakom „Natječaj za zakup javne površine – NE OTVARAJ".
Nepotpune ponude kao i ponude zaprimljene nakon gore navedenog roka, neće se razmatrati.

V. ODABIR PONUDITELJA

Kriterij za odabir najpovoljnije ponude je najviša ponuđena cijena zakupnine, uz uvjet da ponuda sadržava sve elemente i priloge utvrđene točkom II. ovoga natječaja.
Ponuditelj se može natjecati isključivo samo za jednu od predviđenih lokacija koje se daju u zakup.

VI. OSTALE NAPOMENE

Svi ponuditelji bit će pisanim putem obaviješteni o rezultatima natječaja u roku od 5 dana od dana završetka rada Povjerenstva za provedbu natječaja.
Po zaprimanju obavijesti o izboru najpovoljnijeg ponuditelja, ponuditelj je dužan najkasnije u roku od 8 dana pristupiti sklapanju ugovora o zakupu javne površine. U protivnom, smatrat će se da je isti odustao te pravo zakupa stječe ponuditelj koji je ponudio iznos najbliži najvećem ponuđenom iznosu zakupnine.
Povjerenstvo za provedbu natječaja zadržava pravo da bez obrazloženja prihvati ili odbije pojedinu ponudu ili poništi ovaj natječaj u cijelosti i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema odbijenim ponuditeljima.

Klasa: 363-01/18-01/08
Urbroj: 2182/11-03-18-2
Pirovac, 21. veljače 2018.

Povjerenstvo za provedbu natječaja

SLOBODNA DALMACIJA“ – Regionalne stranice Šibenik,
05. 03. 2018. godine (ponedjeljak)

 

 

Back to top