06 February 2018

ZAKLJUČAK o utvrđivanju Konačnog prijedloga Izmjena i dopuna (II) Prostornog plana uređenja Općine Pirovac

Na temelju članka 105. stavka 3. i članka 113. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju («Narodne novine», broj 153/13. i 65/17.), Odluke o izradi Izmjena i dopuna (II) Prostornog plana uređenja Općine Pirovac («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», 15/16.) i članka 47. stavka 3. Statuta Općine Pirovac («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 5/13.), općinski načelnik Općine Pirovac donosi 

ZAKLJUČAK 
o utvrđivanju Konačnog prijedloga Izmjena i dopuna (II) Prostornog plana uređenja Općine Pirovac 

1. Sukladno Nacrtu konačnog prijedloga Izmjena i dopuna (II) Prostornog plana uređenja Općine Pirovac i Izvješću o javnoj raspravi, utvrđuje se Konačni prijedlog Izmjena i dopuna (II) Prostornog plana uređenja Općine Pirovac (dalje u tekstu: Konačni prijedlog Izmjena i dopuna PPUOP).

2. Zadužuje se Odsjek za komunalnu djelatnost i prostorno planiranje JUO Općine Pirovac da prije upućivanja Konačnog prijedloga Izmjena i dopuna PPUOP Općinskom vijeću Općine Pirovac na donošenje, provede sljedeće radnje:
– pribavi mišljenje Zavoda za prostorno uređenje Šibensko-kninske županije na Konačni prijedlog Izmjena i dopuna PPUOP,
– nakon dobivanja mišljenja iz podstavka 1. ove točke, pribavi suglasnost Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja na Konačni prijedlog Izmjena i dopuna PPUOP,
– dostavi sudionicima javne rasprave pisanu obavijest o upućivanja Konačnog prijedloga Izmjena i dopuna PPUOP predstavničkom tijelu na donošenje s obrazloženjem o razlozima neprihvaćanja, odnosno djelomičnog prihvaćanja njihovih prijedloga i primjedbi.

3. Ovaj Zaključak objavit će se na oglasnoj ploči i službenoj internet stranici Općine Pirovac.

KLASA: 350-02/16-01/04
URBROJ: 2182/11-03-18-53
Pirovac, 29. siječnja 2018. 

OPĆINA PIROVAC

 

OPĆINSKI NAČELNIK 
Ivan Gulam, bacc. oec., v.r.

Back to top