06 February 2018

ZAKLJUČAK o utvrđivanju (novog) Konačnog prijedloga Urbanističkog plana uređenja Ugostiteljsko turističke zone Miran

Na temelju članka 105. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju («Narodne novine», broj 153/13. i 65/17.), Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Ugostiteljsko turističke zone Miran («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», 8/15.) i članka 47. stavka 3. Statuta Općine Pirovac («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 5/13.), općinski načelnik Općine Pirovac donosi 

ZAKLJUČAK 
o utvrđivanju (novog) Konačnog prijedloga Urbanističkog plana uređenja 
Ugostiteljsko turističke zone Miran 

1. Sukladno (novom) Nacrtu konačnog prijedloga Urbanističkog plana uređenja Ugostiteljsko turističke zone Miran i Izvješću o ponovnoj javnoj raspravi, utvrđuje se (novi) Konačni prijedlog Urbanističkog plana uređenja Ugostiteljsko turističke zone Miran (u daljnjem tekstu: Konačni prijedlog UPU Miran).

2. Zadužuje se Odsjek za komunalnu djelatnost i prostorno planiranje JUO Općine Pirovac da prije upućivanja Konačnog prijedloga UPU Miran Općinskom vijeću Općine Pirovac na donošenje, provede sljedeće radnje:
– pribavi suglasnost Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja na Konačni prijedlog UPU Miran s obzirom da se isti cijelim obuhvatom nalazi unutar pojasa od 1.000 m od obalne crte,
– dostavi sudionicima javne rasprave pisanu obavijest o upućivanja Konačnog prijedloga UPU Miran predstavničkom tijelu na donošenje s obrazloženjem o razlozima neprihvaćanja, odnosno djelomičnog prihvaćanja njihovih prijedloga i primjedbi.

3. Ovaj Zaključak objavit će se na oglasnoj ploči i službenoj internet stranici Općine Pirovac.

KLASA: 350-03/15-01/01
URBROJ: 2182/11-03-18-87
Pirovac, 29. siječnja 2018.

OPĆINA PIROVAC 

OPĆINSKI NAČELNIK 
Ivan Gulam, bacc. oec., v. r.

 

 

Back to top