11 January 2018

IZVJEŠĆE O PONOVNOJ JAVNOJ RASPRAVI o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Ugostiteljsko turističke zone Miran

Ponovna javna rasprava o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Ugostiteljsko turističke zone Miran provedena je u periodu od 19. listopada 2017. godine do 30. listopada 2017. godine. Osam (8) dana   prije početka javne rasprave, Nositelj izrade objavio je Obavijest o provođenju ponovne javne rasprave sa svim relevantnim podacima.

Javni  uvid  u  (novi)  Prijedlog  UPU  Ugostiteljsko  turističke  zone  Miran  počeo  je  dana  19. listopada  2017.  godine,  a  završio  dana  30.  listopada  2017.  godine.  Tijekom  javnog  uvida tekstualni i grafički dio elaborata (novog) Prijedloga UPU Miran bio je izložen u prostorijama Općine Pirovac, Zagrebačka 23, 22213 Pirovac (dvorana za sastanke), svakog radnog dana u vremenu od 8 do 15 sati.
Uvid u (novi) Prijedlog UPU Miran bio je moguć i na službenoj internetskoj stranici Općine Pirovac - www.pirovac.hr.

PREUZMITE DOKUMENT
IZVJEŠĆE O PONOVNOJ JAVNOJ RASPRAVI o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Ugostiteljsko turističke zone Miran

Back to top