20 October 2017

Lista kandidata za dodjelu stipendija

Na temelju članka 10. Pravilnika o dodjeli stipendija Općine Pirovac («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 13/14.), Povjerenstvo za dodjelu stipendija Općine Pirovac utvrđuje

LISTU KANDIDATA
za dodjelu stipendija Općine Pirovac

I.

Za dodjelu stipendija Općine Pirovac za akademsku godinu 2017./18. utvrđuje se lista kandidata, kako slijedi: 

   ostvareni bodovi
1. Tea Livaić, Kralja Krešimira IV 40, Pirovac, OIB: 46538287433 50
2. Ines Kukrić, Splitska 8, Pirovac, OIB: 11608240232 48
3. Valentina Krpetić, Blajburških žrtava 12, Pirovac, OIB: 47522355974 40
4. Marijan Grigić, Ruđera Boškovića 11, Pirovac, OIB: 62446850325 36
5. Filip Gulam, Put sv. Ante 32 A, Pirovac, OIB: 73941881678 36
6. Manuela Erak, Urem Kapetana 14, Pirovac, OIB: 32399343461 33
7. Antonia Čubrić, Put sv. Ante 29, Pirovac, OIB: 7051155550029 26
8. Vinko Gulam, Urem Kapetana 2, Pirovac, OIB: 01274051971 16


II.

Ova lista kandidata će se objaviti na oglasnoj ploči i internetskim stranicama Općine Pirovac.

KLASA: 602-01/17-01/02
URBROJ: 2182/11-03-17-11
Pirovac, 19. listopada 2017.

POVJERENSTVO ZA DODJELU STIPENDIJA
OPĆINE PIROVAC 

PREDSJEDNIK
Ante Čubrić, dipl. oec., v. r.

Back to top