12 December 2014

Prijedlog Proračuna Općine Pirovac za 2015. dostavljen na usvajanje predstavničkom tijelu

Prijedlog Proračuna Općine Pirovac za 2015. godinu ukupni prihodi i primici planirani su u iznosu od 13.199.000,00 kuna. Predviđeno ostvarenje raspoloživih sredstava – viška prihoda iz 2014. godine iznosi 1.050.000,00 kuna. 

Kapitalne pomoći iz Državnog proračuna u iznosu od 1.700.000,00 kuna (Ministarstvo kulture – digitalizacija kino dvorane, izvedbeni projekt sanacije župne crkve, ispitivanje konstruktivne stabilnosti i izvedbeni projekt zgrade stare škole, Ministarstvo turizma – projekt plaže Starine, Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja – asfaltiranje ulica).

Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika u iznosu od 450.000,00 kuna (Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost – povećanje energetske učinkovitosti sustava javne rasvjete i stambenih objekata).
Održavanje postojeće komunalne infrastrukture planirano je sukladno ostvarenju prethodnog razdoblja uz povećano ulaganje u iznosu do 900.000,00 kuna za uređenje i opremanje prostora buduće liječničke i stomatološke ambulante.
Rashodi za tekuće donacije su planirani u iznosu od 1.010.300,00 kuna, a odnose se na donacije koje će se isplaćivati sukladno predloženim programima (udruge građana, DVD Pirovac, Dječji vrtić „Mendula" i drugo).
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine u ukupnom iznosu od 1.777.000,00 kuna odnose se na ulaganja u izradu projektne dokumentacije i snimaka izvedenog stanja nerazvrstanih cesta.
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su u ukupnom iznosu od 4.507.000,00 kuna, a obuhvaćaju kapitalna ulaganja u komunalnu infrastrukturu na području Općine Pirovac.

„Ukratko proračun za iduću godinu ima iznimno izraženu razvojnu komponentu. Za nas postoje pet važnih kapitalnih projekata: Dječji vrtić za koji je u idućoj godini u planu izrada kompletne projektne dokumentacije kako bi se što prije aplicirao putem EAFRD-a za izgradnju, Poduzetnička zona Torine koju vlasnički riješavamo sa DUUDI-jem, a krenuli smo i u izradu urbanističkog plana uređenja, te odlukom osnovali zonu, Plaža Lolić za koju završavamo ukupnu projektnu dokumentaciju sredstvima MINT-a, a po istom principu radimo i za plažu Starine u idućoj godini, te projekt odvodnje aglomeracije Pirovac-Tisno-Jezera za čiju projektnu dokumentaciju su sredstva već odobrena, a naš proračun u idućoj godini predviđa izradu snimaka izvedenog stanja nerazvrstanih cesta po predviđenoj trasi.

Osim 5 kapitalnih projekata u idućoj godini planirani su građevinski radovi na uređenju Trga Bezdan, zatim rekonstrukcija pirovačke ambulante i stomatološke ordinacije i prilagodba invalidima, izvedba sportske luke na „Staroj rivi", digitalizacija kino dvorane čime Pirovac ponovno dobiva moderno kino, izgradnja novog dječjeg igrališta u centru Pirovca, rekonstrukcija društvenog doma u Kašiću, izgradnja nove grobne aleje i potpornog zid na groblju sv. Ante, nabavka nove ljetne bine, uređenje tržnice itd.

Proračun ima i nikad izraženiju socijalnu komponentu sa naglaskom na pronatalitetnu politiku koju prepoznajemo kao veliki izazov.

Pojačavamo jednokratnu pomoć stimulacijskog karaktera roditeljima za novorođeno dijete od 3.000,00 kuna jer za svako daljnje dijete istih roditelja naknada se dodatno uvećava za iznos od 1.000,00 kn. Jednokratna pomoć stimulacijskog karaktera za novosklopljeni brak i dalje iznosi 3.000,00 kn.
Po prvi put sa 50% iznosa ćemo svim osnovnoškolcima u školskoj godini 2015/2016 financirati udžbenike, nastaviti ćemo sufinancirati prijevoz srednjoškolcima, kao i posebnu ranije ukinutu liniju Kašić – Škriline – Pirovac, a nastaviti ćemo i stipendirati akademske građane što smo po prvi put uveli ove godine.
Osim ovih nabrojenih projekata vjerujemo da ćemo uspjeti realizirati i još nekoliko milijunskih projekata kroz velike državne tvrtke (HEP, Hrvatske vode, Hrvatske ceste) koji nisu direktno vidljivi u proračunu za iduću godinu.", zaključio je načelnik Ivan Gulam. 

14. sjednica Općinskog vijeća Općine Pirovac je sazvana za dan 18. prosinca 2014. godine s početkom u 17.30 sati. 

Prijedlog Proračuna Općine Pirovac možete preuzeti na sljedećem linku:

Back to top