27 October 2014

JAVNI POZIV

Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju Šibensko-kninske županije temeljem članka  142. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine“, broj 153/13), u postupku izdavanja  lokacijske dozvole po zahtjevu OPĆINE PIROVAC,upućuje 

JAVNI  POZIV

 U ovom Upravnom odjelu, vodi se upravni postupak izdavanja lokacijske dozvole za zahvat  u prostoru: izgradnja pristupnog puta do buduće pretovarne stanice Pirovac s reciklažnim dvorištem  na novoformiranoj građevinskoj čestici koja se formira od dijela čest. zem. 2251/2 k.o. Pirovac i  dijela čest. zem. 7760/1 k.o. Tisno.

Za potrebe navedenog postupka pozivamo sve vlasnike i nositelje drugih stvarnih prava na  gore nabrojanim česticama, vlasnike i nositelje drugih stvarnih prava na nekretninama koje  neposredno graniče s predmetnim česticama i jedinicu lokalne uprave - Općinu  Pirovac da pristupe u ovaj Upravni odjel, na adresi: Kralja Zvonimira 16, Šibenik, radi saslušanja u sobu br. 8. (službena osoba Anica Meić-Sidić), na dan 27. listopada 2014. g. ili 29. listopada 2014. g., u 9 hradi očitovanja nakon uvida u idejni projekt T.D.: 52/14, izrađen od strane “Trivium“–a, odnosno ovlaštenog inženjera građevinarstva Miroslava Jakovčevića, u rujnu 2014. g.

Potrebno je dostaviti na uvid osobnu iskaznicu i dokaz o pravnom interesu (izvod iz zemljišne knjige ili posjedovni list). 

Ovom pozivu se pozvane stranke ne moraju odazvati osobno, već mogu i putem svojeg opunomoćenika.

Ukoliko se pozvani ne odazovu ovom pozivu, smatrat će se da su isti upoznati s predmetnim zahvatom u prostoru, a predmet će se dalje nastaviti rješavati prema stanju u spisu.

Ovaj javni poziv će biti objavljen u dnevnom tisku, na oglasnoj ploči te izložen na koridoru predmetne trase.

VIŠI SAVJETNIK 
Anica Meić–Sidić, dipl.ing.građ., v. r.

 

Klasa: UpI-350-05/14-01/52/A.M.S. 
Urbroj: 2182/1-16-14/03 
Šibenik, 20. listopada 2014.

 

Back to top