22 September 2014

Odlukom FZOEU-a odobreno nam je 93.480,00 kn za nabavu komunalne opreme

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Općini Pirovac odobrio je sredstva za nabavu komunalne opreme - kontejnera i kompostera za sakupljanje otpada na području Općine Pirovac. 

Općina Pirovac je dana 09. svibnja 2014. godine uputila zahtjev Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te navela kako je predmetna komunalna oprema neophodna za uspostavljanje cjelovitog i učinkovitog sustava za gospodarenje otpadom na području Općine Pirovac. Odobrena sredstva su osigurana u financijskom planu Fonda za 2014. godinu, a iznos sufinanciranja je 40% procijenjene vrijednosti predmetne komunalne opreme tj. 93.480,00 kuna. Ukupna investicija iznosi 234.600,00 kuna. Nabavu predmetne opreme provest će komunalno društvo "Vrilo" d.o.o. 

Predmetna oprema čini: 20 komada zelenih PEHD kontejnera zapremine 1100 l za staklo, 20 komada žutih PEHD kontejnera zapremine 1100 l za PET, 20 komada plavih PEHD kontejnera zapremine 1100 l za papir i 300 komada kompostera zapremine 310 l. 

Nabavom predmetne komunalne opreme omogućiti će se učinkovitije gospodarenje otpadom u skladu s osnovnim načelima Zakona o zaštiti okoliša i Zakona o održivom gospodarenju otpadom te ciljevima Strategije gospodarenja otpadom Republike Hrvatske. 

"Zadovoljni smo što nas FZOEU i dalje financijski podupire u našim nastojanjima da uspješno gospodarimo otpadom i što nakon nabavke novog vozila za odvoz otpada i kanti ovog proljeća sad nastavljamo našu suradnju. Vrlo brzo krećemo u nabavku kontejnera i kompostera koje ćemo besplatno podijeliti mještanima i krećemo u pripremu novih projekata.", zaključuje načelnik Ivan Gulam.

Back to top