02 September 2014

Obavijest korisnicima pomoći za troškove ogrjeva

Novim Zakonom o socijalnoj skrbi („Narodne novine“, broj 157/13.), pravo na troškove ogrjeva, u iznosu od 950,00 kuna, ostvaruju isključivo korisnici zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva

Pravo na zajamčenu minimalnu naknadu utvrđuje Centar za socijalnu skrb Šibenik, a korisnik se za ostvarivanje prava na troškove ogrjeva obraća nadležnoj jedinici lokalne samouprave, odnosno u konkretnom slučaju, Općini Pirovac. 

Stoga, pozivaju se svi korisnici zajamčene minimalne naknade da zaključno do dana 20. rujna 2014. godine u Općini Pirovac, Zagrebačka 23, Pirovac, podnesu pismeni zahtjev za ostvarivanje prava na pomoć za podmirenje troškova ogrjeva u 2014. godini. Uz zahtjev se obvezno prilažu:

- Rješenje o priznavanju prava na zajamčenu minimalnu naknadu, 
- osobna iskaznica, 
- pisana izjava korisnika da se u kući/stanu grije na drva.

Nepotpuni zahtjevi se neće uvažiti od strane Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Šibensko-kninske županije, koji osigurava financijska sredstva za isplatu navedene pomoći. 

PREUZMITE DOKUMENTE: 
 - Zahtjev za ostvarivanje prava na pomoć podmirenja troškova ogrjeva u 2014. g. 
 - Izjava korisnika da se u kući/stanu grije na drva

 

Back to top