24 July 2014

Javni poziv -

Na temelju članka 131., 132. i 133. Zakona o cestama («Narodne novine», broj 84/11, 22/13, 54/13 i 148/13) i Objašnjenja Središnje ureda Državne geodetske uprave (KLASA: 932-01/12-02/182; URBROJ: 541-03-1-12-28; Zagreb, 24. listopada 2012.), Općina Pirovac kao pravna osoba u čijem su vlasništvu nerazvrstane ceste na području Općine Pirovac objavljuje 

 

JAVNI POZIV

nositeljima prava na nekretninama o započinjanju postupka evidentiranja 
nerazvrstane ceste u k.o. Pirovac, u naselju Putičanje 

Ovim pozivom obavještavaju se nositelji prava na nekretninama koji graniče sa zemljištem na kojem je izvedena cesta o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste u k.o. Pirovac u naselju Putičanje – Putičanje I u zemljišnu knjigu. 

Oznaka ceste:  Nerazvrstana cesta „Putičanje I“ (A-C, B-D – ulazni trokut), oznake NC P-80 iz Odluke o nerazvrstanim cestama Općine Pirovac (Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije, broj 10/13 i 6/14).  

Opis dionice: Od postojeće državne ceste D-59 (Kapela-Knin) do postojeće nerazvrstane ceste označene kao 13318/5 k.o. Pirovac - na grafičkom prikazu koji čini sastavni dio ovog poziva, označeno crvenom bojom. Predmetna nekretnina leži na dijelu čest.zem. 3716/1 k.o. Pirovac.  

Datum započinjanja radova:  31.07.2014. godine u 9:00 sati. 

Snimku izvedenog stanja i geodetski elaborat izvedenog stanja predmetne dionice nerazvrstane ceste izraditi će ovlašteni inženjer geodezije Vinko Gracin, dipl.ing.geod. iz UREDA ZA IZMJERU d.o.o., Šibenik, Eugena Kvaternika br. 6.

Općina Pirovac započeti će s obilježavanjem granica zemljišta na kojem je izgrađena dionica nerazvrstane ceste uz pomoć ovlaštenog inženjera geodezije koji se brine da lomne točke granica ceste budu ispravno stabilizirane i obilježene.

Nositelji prava na zemljištu mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja predmetne dionice nerazvrstane ceste, te zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja dana 01.08.2014. godine, u vremenu od 09:00 – 12:00 sati u prostorijama Općine Pirovac, Pirovac, Zagrebačka 23.

Ovaj poziv objaviti će se u lokalnom glasilu i službenoj web stranici Općine Pirovac: www.pirovac.hr. 

Općinski načelnik 
Ivan Gulam, bacc.oec

 

Back to top