Print this page
02 June 2014

JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup dijela nekretnine

Na temelju Odluke o objavi javnog natječaja za davanje u zakup dijela nekretnine oznake k.č. br. 601/4 k.o. Pirovac (KLASA: 940-01/14-01/01, URBROJ: 2182/11-03-14-1, od 28. svibnja 2014. godine), Povjerenstvo za provedbu natječaja Općine Pirovac objavljuje 

 

JAVNI NATJEČAJ 
za davanje u zakup dijela nekretnine oznake k.č. 601/4 k.o. Pirovac   
u sezoni 2014. godine

I. PREDMET NATJEČAJA 
Predmet ovoga natječaja je davanje u zakup dijela nekretnine oznake k.č. br. 601/4, zk. ul. 3014 k.o. Pirovac u Pirovcu, vlasništva Općine Pirovac, u sezoni 2014. godine. 
Opisana nekretnina se daje u zakup prema sljedećim uvjetima:

A) dio nekretnine površine 100,00 m
– namjena: ugostiteljska djelatnost - postavljanje kioska s pripadajućom terasom, 
– početni iznos zakupnine za sezonu: 9.000,00 kn.

B) dio nekretnine površine 50,00 m
– namjena: zabavna djelatnost - postavljanje naprava i aparata za zabavu i igru, 
– početni iznos zakupnine za sezonu: 7.000,00 kn.

II. JAMSTVO ZA PONUDU 
Ponuditelj je dužan na ime jamstva za ponudu uplatiti iznos od 2.000,00 kn. Prilikom potpisivanja ugovora jamčevina će biti priznata u cijenu zakupa. 
Jamčevina se uplaćuje u korist žiro-računa Općine Pirovac, broj: HR7824840081858100002, model: 68, poziv na broj: 7722–OIB. 
Ukoliko ponuditelj ne uspije u natječaju, jamčevina će se vratiti u roku od 15 dana od dana okončanja postupka natječaja. 
Ukoliko ponuditelj koji uspije u natječaju, naknadno odustane od zaključenja ugovora, nema pravo na povrat jamčevine. 

III. DOSTAVLJANJE PONUDA
Ponude se dostavljaju u pisanom obliku u zatvorenim omotnicama na adresu: OPĆINA PIROVAC, Zagrebačka 23, 22213 Pirovac – Povjerenstvo za provedbu natječaja, s naznakom „NE OTVARAJ – Natječaj za zakup nekretnine“. 
Rok za podnošenje ponuda je 8 dana od dana objave natječaja bez obzira na način dostave. Ponude koje budu nepotpune, predane ili pristignu poštom, nakon gore navedenog roka, neće se razmatrati. 

IV. UVJET NATJEČAJA 
Pismena ponuda mora sadržavati: 
1. dokaz o uplati jamčevine, 
2. puni naziv ponuditelja (ime i prezime, adresa, telefon/faks), 
3. dokaz o registraciji za obavljanje predmetne djelatnosti (izvod iz poslovnog, sudskog, 
strukovnog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra), 
4. iznos ponuđene natječajne cijene – najmanje u visini početne cijene.

V. IZBOR PONUDA 
Kriterij za odabir najpovoljnije ponude po pojedinoj lokaciji je najviša ponuđena cijena, uz uvjet da ponuda sadržava sve elemente pod točkom IV. ovoga natječaja.

VI. OSTALE NAPOMENE 
Svi ponuditelji bit će pismenim putem obaviješteni o rezultatima natječaja u roku od 15 dana od dana otvaranja ponuda. 

Po dobivanju obavijesti o izboru najpovoljnijeg ponuditelja, ponuditelj je dužan najkasnije u roku od 8 dana pristupiti potpisivanju ugovora o zakupu nekretnine. U protivnom smatra se da je isti odustao, a dodijeljena lokacija, bez prethodne obavijesti, dodijelit će se drugom ponuditelju. Prilikom potpisivanja ugovora ponuditelj plaća cjelokupan ponuđeni iznos za sezonu. 

Povjerenstvo zadržava pravo da bez obrazloženja prihvati ili odbije pojedinu ponudu ili poništi ovaj natječaj u cijelosti i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema odbijenim ponuditeljima.

 

Klasa: 940-01/14-01/01 
URBROJ: 2182/11-03-14-2 
Pirovac, 29. svibnja 2014.

 

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA 
OPĆINE PIROVAC

 

Objavljeno u dnevnom listu – „SLOBODNA DALMACIJA“, Regionalno izdanje Šibenik, od 31. 5. 2014. godine.