Print this page
19 March 2014

Izmjene i dopune (I) prostornog plana

Na temelju članka 100. stavka 6. Zakona o prostornom uređenju i gradnji («Narodne novine», broj 76/07., 38/09., 55/11., 90/11., 50/12., 55/12. i 80/13.) i članka 32. Statuta Općine Pirovac («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 5/13.), Općinsko vijeće Općine Pirovac, na 6. sjednici, od 23. prosinca 2013. godine, donosi 

ODLUKU 
o donošenju Izmjena i dopuna (I) Prostornog plana uređenja 
Općine Pirovac

I. UVODNE ODREDBE 

Članak 1.

Donose se Izmjene i dopune (I) Prostornog plana uređenja Općine Pirovac (u daljnjem tekstu: Prostorni plan).

Članak 2.

Prostorni plan sadržan je u elaboratu „Izmjene i dopune Prostornog plana (I) uređenja Općine Pirovac“, koji je izradio Institut IGH d.d. Zagreb (broj projekta: 73260025), a sastoji se od:

Knjiga 1.

OPĆI DIO

- Izvod iz sudskog registra za Institut IGH d.d. Zagreb,

- Rješenje - suglasnost Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva za izradu prostornih planova za Institut IGH d.d. Zagreb,

- Rješenje odgovornog voditelja izrade plane,

- Rješenje komore Hrvatske komore arhitekata i građevinara za ovlaštenog arhitekta - odgovornog voditelja.

A. PROSTORNI PLAN

a) Tekstualni dio:

ODREDBE ZA PROVOĐENJE

b) Grafički dio – Kartografski prikazi:

1.    Korištenje i namjena površina  ............................................................. mj 1:25.000

2.a  Infrastrukturni sustavi: promet, pošta i telekomunikacije .........................  mj 1:25.000

2.b  Infrastrukturni sustavi: vodnogospodarski sustav ....................................  mj 1:25.000

2.c  Infrastrukturni sustavi: energetski sustav ..............................................  mj 1:25.000

3.a  Uvjeti korištenja i zaštite prostora: područja posebnih uvjeta i

       ograničenja u korištenju ....................................................................  mj 1:25.000

3.b  Uvjeti korištenja i zaštite prostora: područja primjene

       posebnih i planskih mjera zaštite .........................................................  mj 1:25.000

4.1. Građevinska područja naselja i izdvojena građevinska1

       područja izvan naselja .......................................................................  mj 1:5.000

4.2. Građevinska područja naselja i izdvojena građevinska područja izvan  

       naselja ...........................................................................................  mj 1:5.000

PREUZMITE DOKUMENT: Odluka o donošenju izmjena i dopuna (I) prostornog plana Općine Pirovac