Print this page
07 March 2014

JAVNI POZIV za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja

Na temelju Odluke o priznanjima Općine Pirovac («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 11/03.), Odbor za priznanja Općinskog vijeća Općine Pirovac upućuje

JAVNI POZIV

za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja

Općine Pirovac za 2013. godinu

 

I. Pozivaju se građani i pravne osobe za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine Pirovac za 2013. godinu.

Prijedloge za dodjelu priznanja mogu podnijeti građani, udruge građana, trgovačka društva, ustanove, političke stranke i druge pravne osobe.

 

II. Javna priznanja Općine Pirovac dodjeljuju se kao:

 

1. Nagrada Općine Pirovac

Nagrada Općine Pirovac kao najviši oblik priznanja dodjeljuje se građanima i pravnim osobama za osobite uspjehe u razvoju društvenih odnosa i unapređenju gospodarstva, znanosti, obrazovanja, kulture, zdravstva, socijalne skrbi ili drugih djelatnosti posebno značajnih za Općinu Pirovac, kada se ocjeni da je odnosna osoba postigla neprocjenjive rezultate u pojedinoj navedenoj oblasti.       

Iznimno, ukoliko se radi o naročito značajnom doprinosu, Nagrada Općine Pirovac se može dodijeliti pojedinoj osobi i kao Nagrada za životno djelo Općine Pirovac.

 

2. Grb Općine Pirovac

Grb Općine Pirovac dodjeljuje se građanima Općine Pirovac, Republike Hrvatske ili drugih zemalja za naročite zasluge u oblasti općeg razvoja demokracije i napretka čovječanstva.

 

3. Plaketa Općine Pirovac

Plaketa Općine Pirovac dodjeljuje se građanima i pravnim osobama za određeni stupanj uspješnosti u razvoju društvenih odnosa i unapređenju gospodarstva, znanosti, obrazovanja, kulture, zdravstva, socijalne skrbi ili drugih djelatnosti značajnih za općinu.

 

4. Proglašenje počasnim građaninom Općine Pirovac    

Počasnim građaninom Općine Pirovac može se proglasiti građanin Republike Hrvatske ili druge države koji svojim znanstvenim ili političkim djelovanjem značajno doprinese napretku i ugledu Općine Pirovac, ostvarenju i razvoju demokracije u Republici Hrvatskoj ili svijetu, miru u svijetu i napretku čovječanstva.

Počasnim građaninom Općine Pirovac ne može se proglasiti osoba koja ima prebivalište na području Općine Pirovac. Ukoliko se počasnim građaninom predlaže strani državljanin, predlagatelj je dužan pribaviti mišljenje nadležnog državnog tijela za odnose s inozemstvom.

 

III. Dobitnik jednog od priznanja ne može u istoj godini dobiti i neko drugo priznanje općine. Isto priznanje može se dodijeliti jednoj osobi samo jedanput.

Prijedlog za dodjelu javnog priznanja mora biti pismeno obrazložen, a predlagatelj je dužan jasno odrediti vrstu javnog priznanja i područje javne djelatnosti.

 

IV. Prijedlozi se dostavljaju na adresu: Općina Pirovac, Odbor za priznanja, Zagrebačka 23, 22 213 Pirovac, s naznakom – „Za javna priznanja“, zaključno do 29. ožujka 2014. godine.

Prijedlozi koji pristignu nakon navedenog roka neće se razmatrati.     

 

Klasa: 061-01/14-01/01

Urbroj: 2182/11-01-14-3

Pirovac, 7. ožujka 2014.

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PIROVAC

– Odbor za priznanja