Tuesday, 10 December 2013 13:31

5. sjednica Općinskog vijeća

Temeljem članaka 56. i 57. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Pirovac («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 6/13.),

s a z i v a m

5. sjednicu Općinskog vijeća Općine Pirovac za dan

 

16. prosinca 2013. godine (ponedjeljak), s početkom u 17,30 sati.

Sjednica će se održati u dvorani za sastanke Općine Pirovac, Pirovac, Zagrebačka 23.

Za sjednicu predlažem sljedeći

dnevni red:

 1. Usvajanje zapisnika sa 4. sjednice Općinskog vijeća održane 22. studenoga 2013. godine,
 2. Prijedlog Proračuna Općine Pirovac za 2014. godinu i prijedlog Projekcije Proračuna Općine Pirovac za 2015. i 2016. godinu,
 3. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Pirovac za 2014. godinu,
 4. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Pirovac za    2014. godinu,
 5. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Pirovac za 2014. godinu,
 6. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Općine Pirovac za 2014. godinu,
 7. Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Općine Pirovac za 2014. godinu,
 8. Prijedlog Programa socijalnih potreba Općine Pirovac za 2014. godinu,
 9. Prijedlog Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2014. godinu,
 10. Izvješće o izvršenju Godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom Općine Pirovac u 2013. godini,
 11. Izvješće o provedbi projekta Luke nautičkog turizma – Marina Pirovac,
 12. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti trgovačkom društvu «Vrilo» d.o.o.,
 13. Prijedlog Odluke o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta,

14.  Ostala pitanja (vijećničke naknade i druga pitanja).

Materijali za sjednicu Općinskog vijeća, u elektronskom obliku, dostupni su i na službenim internetskim stranicama Općine Pirovac, www.pirovac.hr. 
Na sjednicu se pozivaju: svi članovi Općinskog vijeća, općinski načelnik, zamjenik općinskog načelnika te predsjednici Mjesnih odbora Kašića i Putičanja kao gosti. 
Vijećnici Općinskog vijeća svoj eventualni izostanak mogu ispričati predsjednici Vijeća na telefon 092/1909090 ili pročelniku Jedinstvenog upravnog odjela na telefon 098/785383.

S poštovanjem,

PREDSJEDNICA:
Ljubica Šinkić Selman, dipl. iur.,v. r. 

PREUZIMANJE MATERIJALA ZA 5. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA

PREUZIMANJE TONSKOG ZAPISA SA 5. SJEDNICE

Back to top